วิธีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยใน Excel

How Calculate Mean Absolute Deviation Excelวิธีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยใน Excel

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ (MAD) เป็นตัวชี้วัดหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดว่าค่าในชุดข้อมูลกระจายออกจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด สามารถใช้เพื่อระบุค่าผิดปกติและเปรียบเทียบชุดข้อมูลต่างๆ การรู้วิธีคำนวณ MAD ใน Excel ถือเป็นทักษะที่มีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล ในบทความนี้ เราจะอธิบายขั้นตอนในการคำนวณ MAD ใน Excel และให้ตัวอย่างบางส่วนเพื่อสาธิตกระบวนการค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ (MAD) ใน Excel สามารถคำนวณได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
  • เริ่มต้นด้วยการป้อนชุดข้อมูลลงในสเปรดชีต
  • จากนั้น ให้คำนวณค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล
  • คำนวณค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดและค่าเฉลี่ย
  • เพิ่มความแตกต่างที่แท้จริงทั้งหมดเข้าด้วยกัน
  • หารผลรวมด้วยจำนวนจุดข้อมูล
  • ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย

วิธีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยใน Excel

หูฟังบลูทู ธ ไม่ทำงาน windows 10

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์คืออะไร?

Mean Absolute Deviation (MAD) คือการวัดทางสถิติที่ใช้ในการวัดปริมาณความแปรปรวนของชุดข้อมูล มันคือค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างจุดข้อมูลและค่าเฉลี่ย โดยทั่วไป MAD ใช้เพื่อวัดความแม่นยำของการทำนายที่ทำโดยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น หรือเพื่อกำหนดความแม่นยำของการพยากรณ์

MAD คำนวณโดยหาค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดกับค่าเฉลี่ยก่อน จากนั้นนำความแตกต่างมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนจุดข้อมูล นี่ทำให้ได้ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยการทำความเข้าใจค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ใน Excel

Mean Absolute Deviation (MAD) เป็นแนวคิดที่สำคัญใน Excel ใช้เพื่อวัดความแม่นยำของการพยากรณ์หรือเพื่อกำหนดความแม่นยำของการทำนายที่ทำโดยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น การคำนวณ MAD ทำได้โดยการหาค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดกับค่าเฉลี่ย จากนั้นความแตกต่างจะถูกรวมเข้าด้วยกันและหารด้วยจำนวนจุดข้อมูล ทำให้ได้ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์โดยเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ย

สามารถใช้สูตร MAD ใน Excel ได้โดยใช้ฟังก์ชัน ABS, SUM และ AVERAGE ฟังก์ชัน ABS ใช้ในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดและค่าเฉลี่ย ฟังก์ชัน SUM ใช้เพื่อเพิ่มผลต่างสัมบูรณ์ สุดท้ายนี้ ฟังก์ชัน AVERAGE ใช้เพื่อหารผลรวมของผลต่างสัมบูรณ์ด้วยจำนวนจุดข้อมูล

วิธีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยใน Excel

การคำนวณค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยสัมบูรณ์ (MAD) ใน Excel เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ขั้นตอนแรกคือการสร้างช่วงข้อมูลที่คุณต้องการคำนวณ MAD ซึ่งสามารถทำได้โดยการป้อนข้อมูลในเซลล์ A1 ถึง A10 ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้โดยการป้อนสูตร =AVERAGE(A1:A10) ในเซลล์ B1 ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดและค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถทำได้โดยการป้อนสูตร =ABS(A1-B1) ในเซลล์ C1การใช้ฟังก์ชัน ABS

ฟังก์ชัน ABS ใช้ในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดและค่าเฉลี่ย สูตร ABS จะถูกป้อนลงในเซลล์ที่อยู่ติดกันสำหรับแต่ละจุดข้อมูลและค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถทำได้โดยการป้อนสูตร =ABS(A1-B1) ในเซลล์ C1 และคัดลอกสูตรลงในเซลล์ C2 ถึง C10

การใช้ฟังก์ชัน SUM

ฟังก์ชัน SUM ใช้เพื่อเพิ่มความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดและค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถทำได้โดยการป้อนสูตร =SUM(C1:C10) ในเซลล์ D1

การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

ฟังก์ชัน AVERAGE ใช้เพื่อหารผลรวมของผลต่างสัมบูรณ์ด้วยจำนวนจุดข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้โดยการป้อนสูตร =AVERAGE(C1:C10) ในเซลล์ E1 นี่จะให้ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยสัมบูรณ์ของชุดข้อมูล

การใช้สูตร MAD

สามารถใช้สูตร MAD เพื่อคำนวณ Mean Absolute Deviation ใน Excel ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สูตรคือ =AVERAGE(ABS(A1:A10-AVERAGE(A1:A10))) และสามารถป้อนในเซลล์ F1 ได้ ซึ่งให้ผลลัพธ์เหมือนกับขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น

คำถามที่พบบ่อย

ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยคืออะไร?

Mean Absolute Deviation (MAD) คือการวัดความแปรปรวนหรือการกระจายตัวของชุดข้อมูล โดยคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดและค่าเฉลี่ย มันถูกใช้เพื่อวัดการแพร่กระจายของชุดข้อมูลและมักใช้ในการวัดความผันผวนในตลาดการเงิน

ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยคำนวณอย่างไร

ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยคำนวณโดยการค้นหาค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลก่อน จากนั้น แต่ละจุดข้อมูลจะถูกลบออกจากค่าเฉลี่ย และนำค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์แต่ละรายการมา ค่าสัมบูรณ์เหล่านี้จะถูกหาค่าเฉลี่ยเพื่อกำหนดค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์

วิธีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยใน Excel

ในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยสัมบูรณ์ใน Excel คุณต้องป้อนข้อมูลลงในสเปรดชีตก่อน เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน 'AVERAGE' เพื่อรับค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลได้ จากนั้นใช้ฟังก์ชัน 'ABS' สำหรับแต่ละจุดข้อมูลเพื่อรับค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่าง สุดท้าย ใช้ฟังก์ชัน 'SUM' เพื่อหาผลรวมของค่าสัมบูรณ์เหล่านี้ และหารด้วยจำนวนจุดข้อมูลเพื่อให้ได้ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยสัมบูรณ์

ข้อดีของการใช้ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยคืออะไร?

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เป็นการวัดที่มีประโยชน์สำหรับความแปรปรวนหรือการกระจายตัวของชุดข้อมูล เป็นการวัดความแปรปรวนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากค่าผิดปกติในชุดข้อมูล นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการวัดความผันผวนในตลาดการเงิน เนื่องจากเป็นการวัดความเสี่ยงที่แม่นยำยิ่งขึ้น

อะไรคือข้อจำกัดของการใช้ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย?

ข้อจำกัดหลักของการใช้ Mean Absolute Deviation คือ ไม่อ่อนไหวต่อทิศทางของข้อมูล มีความไวต่อขนาดของความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลแต่ละจุดและค่าเฉลี่ยเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าการวัดนี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักว่าจุดข้อมูลแต่ละจุดอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด

อะไรคือทางเลือกอื่นนอกเหนือจากค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย?

ทางเลือกบางอย่างนอกเหนือจากค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย ได้แก่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งไวต่อทิศทางของข้อมูล และค่ามัธยฐานค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าผิดปกติน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีการวัดการกระจายอื่นๆ เช่น พิสัยระหว่างควอไทล์และพิสัย

ฉันควรอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ (MAD) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวัดการแพร่กระจายของข้อมูลใน Excel โดยเป็นตัววัดว่าจุดข้อมูลแต่ละจุดอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยแค่ไหน และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชุดข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ การคำนวณ MAD ใน Excel นั้นง่ายดาย และสามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน ด้วยความช่วยเหลือของคู่มือนี้ ตอนนี้คุณควรจะสามารถประเมินการแพร่กระจายของข้อมูลของคุณโดยใช้ MAD ได้อย่างมั่นใจ

โพสต์ยอดนิยม